Kläppen Syd

Kläppen Ski Resort har en ambitiös utbyggnadsplan för hur hela skidsystemet ska utvecklas. Den första etappen, Kläppen Syd, skulle enligt plan varit klar 2020 men på grund av två faktorer kunde bygget inte påbörjas. I dagsläget arbetar Kläppen aktivt för den första etappens byggstart. Kläppen Syd kommer innefatta fem nya nedfarter och en stolsbana.

Det som var kvar inför utbyggnaden av Kläppens nya skidområde var ett enklare samråd med Länsstyrelsen gällande skogsavverkningen. I normala fall är avverkning inget tidskrävande, men på grund av två faktorer blev bygget framskjutet.

Anledning till att bygget ej kom på plats sommaren 2020:

  • Pandemin, Covid -19
    Våren 2020 var samtliga anläggningar tvungna att stänga ner all verksamhet på grund av den rådande pandemin. Inför vintersäsongen 20/21 tog branschen, Smittskydd Dalarna och Folkhälsomyndigheten fram flertalet försiktighetsåtgärder och riktlinjer för att kunna öppna Sveriges skidanläggningar. Den abrupta stängningen vintersäsongen 19/20 hade dock skapat en stor omsättningstapp för Kläppen, ett omsättnings- och lönsamhetstapp som även drabbade nästkommande vintersäsong 20/21. Den negativa trenden måste brytas innan utbyggnationen kan påbörjas.
  • En ny remiss för EU direktiv som under sommaren 2021 blev ett direktiv
    Europeiska kommissionen har framfört synpunkter i en formell underrättelse på hur det s.k. MKB- Direktivet* har genomförts i svensk rätt. Med anledning av kommissionens synpunkter har en översyn av genomförandet inletts av Regeringskansliet. Den del av översynen som avser plan- och bygglagen (2010:900), förkortat PBKL, ligger nu hos kommuner och regioner. MKB- direktivet innehåller krav på att ska ske en systematisk bedömning av den miljöpåverkan som projekt, på grund av sin art, storlek eller lokalisering, kan medföra. Kläppen påverkas av detta eftersom det är ett projekt inom turism och fritid (bygge av skidbackar, skidliftar och linbanor och tillhörande anläggningar).


*Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljö av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU.

EU direktiv

Regionerna fick remissarbetet våren 2020, varav Länsstyrelsen valde att invänta resultatet. Sommaren 2021 blev remissen ett direktiv. I dagsläget pågår arbetet med en regelrätt, MKB, för Kläppen Syd samt en naturinventering. När naturinventeringen är klar kan detaljplanen startas. När den sedan är godkänd kan projektet startas.

Den nuvarande målsättning är att öppna Kläppen Syd till vintersäsongen 25/26 eller så snart som möjligt.


Kläppen Syd

Kläppen Syd är en utbyggnad av Kläppens skidområde. Det nya området kommer ligga strax söder om den befintliga anläggningen och ske i totalt fyra etapper. Första etappen Fas 1 kommer kallas Backholens skidområde som totalt är Fas 1 & 2.