Kläppen Syd

Vi bygger ny skidåkning!

Vår målsättning var att ha vårt inplanerade nya skidområde klart till vintersäsongen 20/21.

Två faktorer bromsade upp vår målbild:

 • Pandemin Covid -19
 • Ny remiss för EU direktiv som under sommaren 2021 blev ett direktiv.

Innan pandemin slog till hade vi allt klart för byggstart av skidområdet, enda pusselbiten som fanns var att vi skulle hålla ett enkelt samråd med Länsstyrelsen inför avverkning av skogen. I normala fall när vi byggt nedfarter tidigare har det aldrig varit ett problem och var inte det heller det denna gång initialt.

 1. Pandemin slog till med allvar på våren 2020 och anläggningarna tvingades i halvpanik att stänga den sista perioden på säsongen. Sedan dess har mycket hänt och inför vintersäsongen 20/21 så var vi väl rustade med försiktighetsåtgärder och riktlinjer som vi utarbetat tillsammans med branschen, Smittskydd Dalarna och Folkhälsomyndigheten. Med det sagt påverkade stängningen anläggningen en hel del. Omsättningstapp som följd med att hålla kassaflödet i balans mellan säsongerna. Säsongen 20/21 kommer i slutändan även den innebära omsättningstapp och lönsamhetstapp. För att fortsätta utbyggnationen behöver pandemins effekter återstartas till en så pass normal nivå som innan pandemin slog till och verksamheten behöver minst en normalvinter för att fylla på kassan.
 2. Ny remiss EU-direktiv. Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse framfört synpunkter på hur det s.k. MKB- Direktivet* har genomförts i svensk rätt. Med anledning av kommissionens synpunkter har en översyn av genomförandet inletts av Regeringskansliet. Den del av översynen som avser plan- och bygglagen (2010:900), förkortat PBKL, har resulterat i de förslag som redovisats i remissen som nu ligger ute i kommuner och regioner. MKB- direktivet innehåller krav på att de som ska genomföras en systematisk bedömning av miljöpåverkan för projekt som på grund av sin art, storlek eller lokalisering medför en betydande milöpåverkan.


Vissa infrastrukturprojekt påverkas av detta, nämligen:

 • Anläggning av industriområden.
 • Projekt för tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser.

Det gäller även för projekt inom turism och fritid, nämligen:

 • Skidbackar, skidliftar och linbanor och tillhörande anläggningar.
 • Hamnar för fritidsbåtar
 • Fritidsbyar och hotellkomplex utanför stadsområden och härmed förbundna anläggningar.
 • Permanenta campingplatser
 • Temaparker

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljö av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU.

Detta remissarbete fick regionerna i sin hand våren 2020 och med anledning till denna remiss vågade inte länsstyrelsen hålla ett enkelt samråd gällande nya skidområdet i Kläppen. De vill invänta resultatet av det arbetet.

Detta blev sommaren 2021 ett direktiv. Och nu pågår arbetet med en regelrätt MKB för hela södra området som vi kallar Kläppensyd. Just nu pågår naturinventering, det arbetet kommer pågå nästan hela sommaren 2022. Efter detta kan som följd detaljplan startas. När detaljplan vunnit laga kraft kan projektet återstartas.

Vår nuvarande målsättning med denna verklighet är således att tidigast vi kan öppna skidområden om allt går våran väg i alla led är inför säsongen 24/25.

Under tiden ligger vi inte på latsidan utan vi fortsätter arbeta och finslipa på med projektet för att vara så redo vi bara kan den dagen vi har alla bitar på plats gällande byggstart.

Förklaring vad är Kläppen syd?
Kläppen syd är en fortsatt utbyggnad av Kläppens skidområde söder om befintlig anläggning. Utbyggnaden kommer ske i 4 etapper och ske stegvis hand i hand med boendeexploatering så skidområdet bibehåller sina nyckelvärden med pistyta och liftkapacitet i förhållande till antal skidåkare i området.
 
Första etappen av Kläppen syd ligger det som kommer kallas Backholens skidområde.

Vårt mål är att vi ska vara Skandinaviens mest upplevelserika vintersemesterort för barnfamiljer. Att vi nu planerar att utöka vårt skidsystem med nya pister och en ny lift är ett led i att nå detta mål. Vi arbetar efter en masterplan där vi planerar ännu mer skidåkning för våra gäster, men vi tar planen framåt ett steg i taget – allt för att klara av investeringarna och växa i lagom takt.

Första etappen Backholens skidområde kommer att infatta ca 5 nya pister och en ny stollift. Det nya området går att nå både från den nya liften och från Gondolens toppstation. Terrängen och lutningen på den aktuella bergssidan ger de nya pisterna svårighetsgraderna blå och grön. Precis som på Kläppen i övrigt kommer det nya området att ligga inbäddat i skog som skyddar snön i pisterna från vinden, vilket gör att snön ligger kvar längre i pisterna.