Kläppen & Miljö

Vi lever av och för miljön. Den globala uppvärmningen och vilket fotavtryck vi gör är en viktig del i vårt arbete för hur vi utvecklar anläggningen. Därför arbetar vi på Kläppen med följande miljöpolicy:

Miljöarbetet är för oss viktigt ur tre aspekter:

 • För att bidra och ta ansvar för samhället och göra vårt avtryck så litet som möjligt.
 • För att på sikt minska kostnader och belastning genom effektivt arbete.
 • Att gästerna skall veta att de kommit till en destination som medvetet arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vi ska beakta miljöaspekten i alla våra verksamheter. Konkreta punkter Kläppen Ski Resort AB arbetar efter:

 • Bevara naturen i den skog och fjällmiljö vi verkar. Genom detaljplanering arbetar vi fram hur berget skall utvecklas tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen där öronmärkta områden med höga naturvärden på berget bevaras.
 • Välja och utforma produkter och tjänster med så lite miljöpåverkan som det är möjligt.
 • Att kontinuerligt förbättra personalens kunskaper inom miljö.
 • Uppmuntra gäster att låta bilen stå parkerad vid stugan och fortsätta arbetet enligt plan med skidvägar och transportliftar med målsättning att allt boende skall ha ski in/out.
 • Att på sikt ha egen interntransport så att gästerna kan transportera sig kollektivt i anläggningen även efter liftarnas stängning.
 • Uppmuntra gäster att resa till oss med allmänna transportmedel som ex. tåg och buss.
 • Arbeta för att kunna styra stugornas uppvärmning i framtiden.
 • Samtligt avfall skall källsorteras och de miljöfarliga enheterna som ex vaktmästeri/drift skall ha miljöstationer.
 • Miljöaspekten ska alltid beaktas när vi gör åtgärder/investeringar. Miljövinsten ska då ställas mot eventuell merkostnad; dvs att vi ska göra vad som är försvarbart kostnadsmässigt och söka lösningar och arbetssätt som värnar både miljön och ekonomi.


Kläppen Ski Resort AB var också ett av de företag som deltog i Green2020, ett EU miljöprojekt om gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och norska Hedmark.
Syftet med GREEN 2020 har varit att visa destinationerna flera vägar för att uppnå EU's energimålsättning om 20% energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20% effektivare transporter till år 2020. Projektet har verkat med de största destinationerna inom Skandinaviens största skidområde. Genom ett nära samarbete har studier, kartläggningar och pilottester på destinationerna blandats med seminarier, studieresor, utbildningar och möten. Det har gjort att samtliga skidanläggningar har investerat både arbetstid och pengar för att kunna genomföra flera åtgärdsförslag som framkommit inom ramen för GREEN 2020.


Några projekt som genomförts och genomförs för att nå upp till ovanstående mål:

 • 2011 investerades 25 miljoner i snöproduktionssystem där en vattendamm anlades på toppen. Dammen är självpåfyllande med naturligt vatten och gör att vatten till de pister den avser ge vatten till för snöproduktion inte behöver pumpas från västerdalälven utan vattnet kan i princip släppas ner med självtryck till nedfarterna vilket besparar energi i pumpning. Samtidigt installerades 40 talet energisnåla lågenergikanoner. Detta tillsammans sparar upp till 800 000kwh.
 • Vi investerar löpande i energisnåla snökanoner för att effektivisera snöproduktionen, att tillverka mer snö under kortare period med minskad elförbrukning.
 • Löpande har uppvärmningen och ventilationen i Kläppens fastigheter bytts ut från direktverkande el till berg/jordvärme och ventilationen ersatts med FTX aggregat som återvinner inomhusluften.
 • Vi utbildar pistmasinschaufförerna i Ecodriving. Och har GPS system i pistmaskinerna för att optimera körningen samt snödjupsmätningen så vi inte tillverkar mer snö än vi behöver.
 • 2015 gjorde vi om sättet vi byter av liftvärdarna för rast i liftarna. Från att detta gjorts med snöskoter gör vi det numera med Snowscoot. Genom detta har vi minskat total snöskotrar i anläggnignen med tre stycken.
 • VI byter successivt ut de gamla 2 takts snöskotrarna mot mer drivmedelsnåla 4 takt snöskotrar.
 • 2018 arbetar vi med att byta ut all pistbelysning mot energisnåla LED lampor. Detta beräknas bespara så mycket energi att vi räknar hem totala investeringen om 2,5 miljon på tre år.
 • Nya liftar som investerats i sedan 2004 har haft frekvensdriven motor vilket innebär att den förbrukar mindre energi än den gamla typen. Hastigheten kan också varieras under hög/lågsäsong. Projekt pågår om att investera i denna teknik på samtliga av de äldre liftarna också.