Boknings- och betalningsinformation

Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?
Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan.

Lägsta ålder för att boka stuga/lägenhet är 20 år.

Vem är ansvarig?
Kläppen Ski Resort AB, 780 67 SÄLEN, tel. 0280-96 200

Som uthyrare är vi skyldiga se till att;
-  du får en bekräftelse på din bokning samt uppgift om var nyckeln hämtas.
-  stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull).
-  du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

Vid missnöje gällande logi, vänder du dig till Kläppen Ski Resort. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
När du har betalat din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala?
Säsongen 2019-2020

Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före ankomst.

- Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500 SEK/vecka/stuga/lägenhet/campingplats plus om- och avbeställningsskydd.
- Om du bokat senare än 59 dagar före er ankomst skall hela hyran betalas inom 2 dagar.

Säsongen 2020/2021
Din betalning hanteras genom Nets. Vilka betalningsalternativ som presenteras beslutas av Dibs Easy och är beroende av kreditvärdighet och land.

Betalning av faktura ska ske i enlighet med Arvatos (Nets fakturapartner) instruktioner.  Vid sen betalning av faktura kommer påminnelse skickas från Arvato.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Säsongen 2019/2020
Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid skickas en påminnelse via sms. Vid utebliven betalning därefter avbokas hela bokningen. Detta gäller även för skidskola, skipass, skidhyra etc.

Säsongen 2020/2021
Vid sen betalning av faktura kommer påminnelse skickas från Arvato.  Vid utebliven betalning kan inkassoåtgärder komma att vidtas. Detta gäller även för skidskola, skipass, skidhyra etc

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen till oss på Kläppen Ski Resort. Vid avbokning måste du uppge ditt bokningsnummer. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan än Kläppens bokning. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning. Vi ansvarar ej för avbokningar när avbokningen sker via extern part.

- Om du avbokar tidigare än 60 dagar före ankomst, behåller vi en avbokningsavgift om 500 SEK/boende samt ev. om- och avbeställningsskydd.
- Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi 100 % av logipriset.
- Om du betalt hela ditt boende och avbokar när det är mindre än 60 dagar kvar (dock fram till  dagen innan ankomst) får du pengarna tillbaka om du köpt ett om- och avbeställningskydd! Det som krävs då är ett giltigt intyg. Läs mer nedan.

Om- och avbeställningsskydd
Du kan köpa vår om- och avbeställningsskydd, den kostar högst 395 SEK per stuga/lägenhet. Om- och avbeställningsskydden kan endast köpas innan anmälningsavgiften är betald.

Ombokning; när du har köpt vårt om- och avbeställningsskydd kan du fritt omboka fram till dess att det är 60 dagar kvar till ankomst. Vid ombokning till en dyrare period betalas mellanskillnaden av dig, vid ombokning till ett lägre pris återbetalas mellanskillnaden till dig. Du behöver inte ange någon orsak eller lämna något intyg. Ombokning är ej möjlig när det är 59 dagar kvar eller mindre till ankomst.

Avbokning; Du kan avboka fram till dagen före ankomst med om- och avbeställningsskyddet och återfå allt utom betald anmälningsavgift + det erlagda om- och avbeställningsskyddet. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

- dödsfall, sjukdom eller olycksfall, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
- inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
- Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
- uppsägning av arbete
- skilsmässa

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller skyddsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

Bokade tillägg; kan avbokas fram till och med dagen före första giltighetsdag. Hit hör alla bokade tillägg till boendet så som avresestädning och sänglinne samt under vintersäsong skidhyra, skidskola och ski pass.

Vad har jag för rättigheter?
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och Kläppen måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Du måste meddela byten senast 5 dagar före ankomst till Kläppen. Vid ändringar i bokningar tar Kläppen ut en ändringsavgift på 195 SEK.

Om stugan/lägenheten inte tillhandahålls i det skick som framgår på bekräftelsen och vi inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/lägenhet, så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Om du har klagomål vid ankomst till din stuga/lägenhet, skall detta framföras till Kläppens reception/bokning, snarast möjligt, dock senast klockan 11.00 dagen efter ankomst.  Fel som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi får en chans att åtgärda detta.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller:

- Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 ska du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du, dina medresenärer eller någon annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Vid ev. överträdelser har Kläppen Ski Resort rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. I de fall då avtalet sägs upp måste du och ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.

- Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) 
- Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen eller incheckningen.
- Kläppen Ski Resort har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller i dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste du och ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Överträdelser av ovanstående medför en kostnad för ersättning, från 2 500 SEK.
- Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad, från 2500 SEK.
- Vid ej godkänd avresestädning efter er avresa debiteras ni i efterhand med lägst 2 500 SEK.
- Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till Din stuga/lägenhet vid utcheckning. Om Du glömmer det, eller tappar bort en nyckel, sker låsbyte i stugan/lägenheten Du har hyrt och Du kommer då att debiteras en avgift för bytet, från 2 500 SEK.


Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Parterna har rätt att träda från hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken Du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad Du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Fel som uppstår under vistelsen, ska Du anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Kläppen Ski Resort får en chans att
rätta till det. Om vi inte kommer överens, kan Du vända Dig till Allmänna Reklamations Nämnden (ARN).

Övrigt
- De stugor/lägenheter som uthyres av förmedlaren ägs inte av förmedlaren utan uthyres endast för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar.
- Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. WC-papper, sänglinne och handdukar måste dock gästerna själva ta med sig.
- Såväl lördags som söndagsbyte tillämpas. Kontrollera ankomst- och avresedatum på bekräftelsens framsida.

Stugorna/lägenheterna disponeras i enlighet med vägbeskrivning. Kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering och utrymme. Förekomst av TV/radio/WIFI*/kaffebryggare mm. innebär inte att Kläppen Ski Resort, som förmedlar logi, ansvarar för att utrustningen fungerar.
 *WIFI tillhandahålls i vissa boenden kostnadsfritt av stugägaren. Vid problem med WIFI hänvisar vi till Kläppens fria surf-zoner; http://klappen.se/om-klappen/wifi-zoner/

 

Betalningsinformation
Betala din bokning via din sida med ditt VISA eller Mastercard. Logga in till din bokning på www.klappen.se, ange din email samt ditt lösenord och följ sedan anvisningarna.

Betalningar från Sverige:
Bankgiro: 5798-2258, ange fakturans OCR-nummer.

Betalningar från Danmark till SEB Denmark: 52950010044766
Ange fakturanummer som betalningsreferens. Räkna om beloppet från SEK till DKK, summan på fakturan är angiven i SEK.

Från övriga länder:
SEB Sverige: SE62 5000 0000 0540 6100 4107 Swift/BIC: ESSESESS

Tilläggsvillkor Grupp - Kläppen Ski Resort1. Definitioner

Beställare är den person, juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med företaget avses den anläggning som levererar arrangemanget = KSR (Kläppen Ski Resort AB).

2. Beställning

Beställning skall ske skriftligen via mail och presenterad offert skall godkännas för att denna skall kunna åberopas av beställaren eller KSR. I bekräftelsen skall priset anges noga och en specifikation av vad som har beställts. Vid behov har KSR rätt att begära uppgifter om gruppen innan godkänd offert.

Senast 2 veckor före ankomst skall beställaren lämna slutlig uppgift om antalet deltagare. För grupper som önskar assistans med tex, boendeindelning, schemaupplägg samt kostbeställningar skall lista på de personer som skall delta samt uppgifter om hur ni önskar kring tex. bordsplacering, konferensupplägg och bordssittningar m.m. lämnas över senast 2 veckor innan ankomst.

3. Särskilda önskemål

Har beställaren särskilda önskemål vad gäller tex husdjur, eller anpassning av inredning till gäster med funktionshinder, skall dessa anges redan vid beställningstillfället.

4. Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga, uppkomna kostnader. Vid uppdelad betalning inom gruppen ansvarar beställaren för kostnadsuppdelning. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta ej en sänkning av priset. Betalning skall erläggas enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren erlägga full likvid 30 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har Kläppen Ski Resort AB rätt att debitera dröjsmålsavgift på 10% av slutlikviden.

5. Förskottsbetalning

Kläppen Ski Resort AB kan begära förskottsbetalning av logi. Erläggs ej förskottsbetalning inom avtalad tid är beställningen ej bindande för KSR. Förskottsbetalning motsvarar 500 SEK + eventuellt avbeställningsskydd och betalas via faktura senast 10 dagar efter mottagen bekräftelse. Återstående betalning av logi skall vara inbetald till KSR senast 60 dagar för ankomst. Vid beställning av logi inom 60 dagar före ankomst betalas hela beloppet inom 10 dagar efter fakturamottagandet.